Privacy Statement

 

International Card Services B.V. (ICS) is met betrekking tot de creditcard verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Voor het beoordelen van jouw aanvraag kan ICS een krediettoets uitvoeren en/of inlichtingen inwinnen, onder andere bij de Stichting Bureau Krediet Registratie te Tiel. ICS gebruikt jouw gegevens ter beoordeling van jouw aanvraag, het eventueel aangaan en uitvoeren van de overeenkomst, het afwikkelen van het (internationale) betalingsverkeer, voor het gebruik van en de deelname aan (internationale) waarschuwingssystemen, voor het uitvoeren van analyses ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden alsmede om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Ter uitvoering van de bij de creditcard behorende verzekeringsfaciliteiten kan ICS jouw gegevens doorgeven aan een gelieerde groepsmaatschappij, die terzake verantwoordelijke is. Daarnaast gebruikt ICS de persoonsgegevens voor het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, daaronder mede begrepen het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) (strafbare) gedragingen gericht tegen ICS, card-houders en medewerkers, gelieerde (groeps)maatschappijen, en/of de branche waarvan ICS deel uitmaakt. ICS kan je informeren over speciaal voor jou geselecteerde aanbiedingen. Als je geen prijs stelt op ontvangst van dergelijke aanbiedingen kan je dat kosteloos laten weten via antwoordnummer 1110, 1110 VB Diemen. 

 

De creditcard is speciaal ontwikkeld voor deelnemers aan het Clix spaarprogramma van EuroClix B.V. (“EuroClix”). Jouw adresgegevens worden tevens verkregen namens EuroClix, die je van tijd tot tijd kan informeren over acties en aanbiedingen. ICS en EuroClix zijn gerechtigd jouw gegevens onderling uit te wisselen, en te verwerken, indien dit in het belang is van een goede uitvoering van de overeenkomst met EuroClix dan wel ICS.